Home | Contact us | Welsh flag Cymraeg

Restoring the link between people and woodlands

Jobs

Current Vacancies

Lost Peatlands Community Health and Wellbeing Officer

Salary: £15,261

Based in Neath Port Talbot/Rhondda Cynon Taf, either working from home or hosted by Neath Port Talbot Council.

1-year Fixed Term Contract Starting September 2019 (with possibility of extension dependent on securing further funding). Part-time 3 days/week.

Funding has been secured from National Lottery Heritage Fund to deliver the Lost Peatlands of South Wales Project, a partnership project with Neath Port Talbot Council, Rhondda Cynon Taf Council, Natural Resources Wales, Coed Lleol and Swansea University. This is the development phase of a multi-disciplinary project, looking to deliver a landscape-scale upland restoration across the Upper Afan and Rhondda Fawr Valleys, and encouraging use of the area as a community resource, wildlife habitat and visitor destination.

Applications are invited for the post of Lost Peatlands Community Health and Wellbeing Officer. The post holder will help develop the project, working with the project team to prepare a second round funding application (delivery phase 4-year). The post holder will lead on developing programmes of health and wellbeing activities, including running pilot programmes, working with and establishing relationships with health providers and developing a social green prescribing approach for the communities in the area.

Job Purpose:

Enquiries or further information – to Ceri Williams, Coed Lleol (Small Woods Wales): ceriwilliams@smallwoods.org.uk l 01654 700061 ext.22 l www.coedlleol.org.uk/about-us/jobs

Deadlines:
For all roles: 9am 6th August 2019, Interviews 15th August 2019

Job Description – Lost Peatlands Community Health and Wellbeing Officer

Application Form – Lost Peatlands Community Health and Wellbeing Officer

Swyddog Iechyd a Llesiant Cymunedol Mawndiroedd Coll

Cyflog: £15,261

Swydd yng Nghastell-nedd Port Talbot/Rhondda Cynon Taf, naill ai’n gweithio gartref neu yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Contract cyfnod penodol 1-flwyddyn yn cychwyn ym mis Medi 2019 (gyda’r posibilrwydd o estyn, yn dibynnu ar sicrhau arian pellach). Rhan-amser 3 diwrnod yr wythnos.

Sicrhawyd cyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i gyflawni Prosiect Mawndiroedd Coll De Cymru, prosiect mewn partneriaeth â Chyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Cyfoeth Naturiol Cymru, Coed Lleol a Phrifysgol Abertawe. Dyma gyfnod datblygu prosiect amlddisgyblaeth, sy’n ceisio cyflawni adferiad ucheldir ar raddfa tirlun ar draws Cwm Afan Uchaf a’r Rhondda Fawr, ac annog defnydd o’r ardal fel adnodd cymunedol, cynefin bywyd gwyllt a chyrchfan i ymwelwyr.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Swyddog Iechyd a Llesiant Cymunedol Mawndiroedd Coll. Bydd deilydd y swydd yn helpu i ddatblygu’r prosiect, ac yn gweithio gyda thîm y prosiect i baratoi cais ariannu ail gylch (cyfnod cyflawni 4-blynedd). Bydd deilydd y swydd yn arwain y gwaith o ddatblygu rhaglenni gweithgareddau iechyd a llesiant, gan gynnwys cynnal rhaglenni peilot, gweithio gyda darparwyr iechyd a sefydlu perthynas gyda nhw, a datblygu dull gweithredu rhagnodi gwyrdd cymdeithasol ar gyfer y cymunedau yn yr ardal.

Diben y Swydd:

Ymholiadau neu wybodaeth bellach – at Ceri Williams, Coed Lleol Cymru: ceriwilliams@smallwoods.org.uk l 01654 700061 est.22 l www.coedlleol.org.uk/about-us/jobs

Dyddiadau cau:
Ar gyfer pob un o’r rolau: 9am ar 6 Awst 2019, Cyfweliadau ar 15 Awst 2019

Swydd Ddisgrifiad – Swyddog Iechyd a Llesiant Cymunedol Mawndiroedd Coll

Ffurflen-Gais – Lost Peatlands


An exciting opportunity to improve people’s health and well-being by supporting the ‘Actif Woods Wales’ programme of woodland activities.

Coed Lleol Publicity Co-ordinator

Job Description – Publicity Co-ordinator

Job Purpose:

  1. To raise the profile of Coed Lleol (Small Woods Wales) through publicity, press and outreach activities.
  2. To disseminate expertise and knowledge about social forestry and social prescribing, positioning Coed Lleol (Small Woods Wales) as experts in the field.
  3. To support Woodland Mentors in local publicity activities, to attract new participants and support.
  4. To work with the Small Woods communications staff to communicate consistently and clearly as a whole organisation.

Deadline: 9am 18th July 2019, Interviews: 25th July – Publicity Coordinator

Enquiries or further information – to Amie Andrews, Coed Lleol (Small Woods Wales): amieandrews@smallwoods.org.uk l 01654 700061 ext.22

Application Form – For all roles


Cyfle cyffrous i wella iechyd a lles pobl trwy gefnogi’r rhaglen ‘Coed Actif Cymru’ o weithgareddau coetir ledled Cymru.

Cydlynydd Cyhoeddusrwydd Coed Lleol

Swydd Ddisgrifiad – Cydlynydd Cyhoeddusrwydd Coed Lleol

Diben y Swydd:

  1. Codi proffil Coed Lleol trwy gyhoeddusrwydd, y wasg a gweithgareddau allgymorth.
  2. Lledaenu arbenigedd a gwybodaeth am goedwigaeth gymdeithasol a rhagnodi cymdeithasol, gan osod Coed Lleol fel arbenigwyr yn y maes.
  3. Cefnogi Mentoriaid Coetir mewn gweithgareddau cyhoeddusrwydd lleol i ddenu cefnogaeth a chyfranogwyr newydd.
  4. Gweithio gyda staff cyfathrebu Coed Lleol i sicrhau bod y sefydliad cyfan yn cyfathrebu’n gyson ac yn glir.

Dyddiad cau: 9am ar 18 Gorffennaf 2019, Cyfweliadau: 25 Gorffennaf – Cydlynydd Cyhoeddusrwydd

Os oes gennych ymholiadau neu os hoffech wybodaeth bellach cysylltwch ag Amie Andrews, Coed Lleol: amieandrews@smallwoods.org.uk l 01654 700061 est.22

Ffurflen Gais – Ar gyfer pob swydd


Volunteering

Volunteering with Coed Lleol (Small Woods Wales). As well as paid roles we occasionally take on new volunteers to support our work in local areas on our Actif Woods Wales programme. Please contact us if you would be interested in volunteering with us and developing your skills in social forestry.

For more related jobs see environmentjob.co.uk and www.countryside-jobs.com

This post is also available in: Welsh